Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Ede is, in opdracht van de rijksoverheid, bezig met de ontwikkeling van een omgevingsvisie 2040. Deze visie geeft antwoord op de vraag hoe Ede er in 2040 uit ziet.

Op dit moment heeft de gemeente drie toekomstverkenningen ontwikkeld. Dit proces, dat de gemeente heeft opgestart, gaat ook invloed hebben op Wekerom.

Sinds kort zijn de dorpsraden door de gemeente geïnformeerd over deze omgevingsvisie. Wij kunnen (als gezamenlijke dorpsraden) ons nog niet vinden in een van de drie voorgestelde toekomstverkenningen die door de gemeente zijn uitgewerkt. Vandaar dat wij als dorpsraden gezamenlijk uitgangspunten hebben opgesteld die als uitgangspunt kunnen worden benut voor het beschrijven van een 4e verkenning. Hierin is gedacht aan het plaatselijk bedrijfsleven, de middenstand, agrarische sector, toerisme en woningbouw. Wij denken dat deze uitgangspunten gedragen worden vanuit de inwoners.

De gemeente Ede organiseert op 14 april aanstaande een voorlichtingsavond over de drie toekomstverkenningen voor de omgeving van Harskamp/Wekerom/Otterlo/De Valk. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. Het zou enorm waardevol zijn wanneer er een vertegenwoordiging is vanuit de middenstandsvereniging, het bedrijfsleven, de campings en de agrarische sector, die elk vanuit hun eigen rol de belangen van Wekerom kan behartigen.

Wij doen derhalve een beroep op u! Laat ons weten of u wilt meedenken over de omgevingsvisie en invloed wilt hebben op het proces. Uw inbreng draagt ertoe bij dat er een omgevingsvisie wordt geformuleerd die wordt gedragen vanuit alle disciplines. Dat is toch wat we willen?

Veiligheid

U kunt zich aanmelden voor de gebiedsbijeenkomst op 14 april aanstaande via onderstaande link:https://www.ede.nl/in-de-gemeente-ede/omgevingswet/aanmelden-gebiedsbijeenkomst-ede-stad

De inhoud van de avond

Op 14 April bespreken we in kleine groepen met inwoners en organisaties de voor- en nadelen van verschillende toekomstbeelden. Die laten zien hoe Ede eruit zou kunnen zien in 2040. Het is handig als u deze toekomstbeelden vooraf heeft gezien. U vindt ze in de bijlage (die ook in het weekblad EdeStad staan) en in dit filmpje (7 minuten) worden ze kort toegelicht.

In elk groepje bespreken we de volgende vragen:

  • Welk beeld spreekt u aan als het gaat om hoeveel er gebouwd mag worden en op welke plek? En waarom?
  • Welk beeld spreekt u aan als het gaat om hoe we omgaan met de natuur/groene leefomgeving/landbouw? En waarom?
  • Vindt u dat de gemeente actief beleid moet maken om de gezondheid van inwoners te verbeteren?
  • In welk beeld blijft volgens u Wekerom een fijne leefomgeving op de lange termijn? En waarom?

Ook gaan we het hebben over de mogelijkheden die u ziet om:

  • Te zorgen dat we genoeg woningen hebben en tegelijkertijd de natuur/leefomgeving versterken?
  • Onze leefomgeving zo in te richten dat we inwoners stimuleren om een gezonde leefstijl te ontwikkelen?
  • Te zorgen dat agrariërs over 20 jaar nog een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen en tegelijkertijd verder kunnen verduurzamen?
  • Te zorgen dat inwoners niet alleen de lasten maar ook de lusten van de energietransitie krijgen?

Gemeente Ede zorgt voor een gespreksleider en een verslaglegger, zodat iedereen aan het woord komt en alle reacties (zonder persoonsgegevens) worden vastgelegd. Deze verslagen worden verwerkt in het participatieverslag bij de concept-Omgevingsvisie. Zo kan de gemeenteraad lezen wat inwoners en organisaties vinden en dit betrekken bij hun besluit over de Omgevingsvisie.

De bijeenkomst wordt niet uitgezonden of opgenomen en uw persoonlijke gegevens worden niet verwerkt in het verslag.

Praktisch

Heeft u weinig of geen ervaring met Teams? Lees dan de bijlage Micrsoft Teams tips goed en probeer vooraf even met iemand te oefenen die wel ervaring heeft met Teams.