Bouwen & Wonen

Wekerom Oost

In Wekerom Oost is ook een nieuwe woonwijk ontstaan gelijktijdig met de bouw van het Kulturhus en de nieuwe basisschool. Er zijn nieuwe vrijstaande huizen gebouwd, enkele rijtjeshuizen, tweekappers en twee appartementengebouwen. De laatste worden verhuurd via Welstede. Wekerom Oost wordt de komende jaren verder uitgebreid.

In 2017 is er een tweede woningbouwanalyse gedaan op verzoek van de gemeente Ede (in de uitkomsten van een eerder onderzoek konden wij ons niet goed vinden). Uit deze tweede analyse blijkt dat er behoefte is aan meer woningbouw. Ook na het afronden van Dirkjeserf.

In 2019 is de project start up geweest. De Belangenvereniging was daar bij aanwezig. Na aanleiding van die bijeenkomst is de nota van uitgangspunten opgesteld. Hierin is o.a. opgenomen: wat voor soort woningbouw, uitstraling van de wijk, voorzieningen, parkeren, ecologie, natuur, speelplek, ontsluiting, verkeer etc. Na uitgebreid woningbouwonderzoek is gebleken dat er nog behoefte is aan verschillende types woningen: starterswoningen, tweekappers en seniorenwoningen. En nog een beperkt aantal kavels met vrijstaande woningen. De gemeente werkt op dit moment de plannen verder uit.

Een eerste presentatie is gegeven tijdens de jaarvergadering in 2019.

Update zomer 2023

Naar verwachting kan de gemeente een voorlichtingsavond geven in september 2023 en kan er zsm gestart worden met de verkoop.

Update december 2022

De bezwaarprocedure is voorbij en er is 1 beroep aangetekend. Dit houdt in dat de gemeente nu een verweerschrift kan schrijven. Dit moet gebeuren voor 29 december. De rechter zal hierover begin 2023 een uitspraak doen. Daarna wordt meer bekend over de planning.

 

Update Wekerom Oost nov 2020
 
Uit onderzoek is gebleken dat er nog een forse woningbehoefte is in Wekerom. In de eerdere plannen werd uitgegaan van de bouw van circa 50 woningen in Oost. Gekeken wordt nu naar de mogelijkheden van extra woningbouw richting het noorden waardoor er ruimte komt voor circa 88 woningen in diverse prijsklassen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de plannen voor woningbouwontwikkeling in Wekerom Oost verder uit te breiden. De gemeenteraad is hierover middels een brief geïnformeerd. Belangenvereniging Wekerom wil uiteraard graag zoveel mogelijk betrokken blijven en houdt een vinger aan de pols. Zo vinden wij het belangrijk dat het proces vlot verloopt gezien de woningbehoefte. Daarnaast vinden wij een goede ontsluitingsweg belangrijk (ontlasten druk Dorpsplein). Ook de uitstraling van de wijk met ruimte voor groen en voldoende parkeergelegenheid is een aandachtspunt.
 
Update april 2021
Inmiddels is de informatieavond voor bewoners gehouden op 18 maart. U heeft thuis mee kunnen kijken. De presentatie is ook terug te vinden  Wekerom-Oost | Gemeente Ede
De vragen en antwoorden die zijn gesteld kunt u ook op deze informatiepagina van de gemeente terugvinden.
Binnenkort volgt een tweede informatieavond (nog voor de zomervakantie). Er is dan meer bekend over de planning.
 
Update december 2021
De gemeente heeft aangegeven dat het bestemmingsplan afgerond wordt in december en dan klaar ligt om in te zien in januari 2022. Er volgt dan ook zo snel mogelijk een bewonersavond voor het dorp.
U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief via de site
 
 
Update september 2022
In de gemeenteraad is het gewijzigde bestemmingsplan besproken naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Deze raadsvergadering kunt u terugkijken op de site van de gemeente Ede. Op 6 oktober is de besluitvormende vergadering. De wethouder heeft aangegeven dat indien alles mee zit er gestart kan worden in 2023.

Wekerom West

Op het gebied van Bouwen en Wonen is er veel gerealiseerd de laatste jaren. Dirkjes Erf is daar een goed voorbeeld van. Een geheel nieuwe woonwijk is ontstaan in Wekerom West. Via de site www.dirkjeserf.nl is veel informatie te vinden.
Rondom de oude boerderij van Dirkje van Lagen is volop gebouwd. De laatste fase is van start gegaan. Een rij van vier woningen en tweekappers zullen daar deel uit van gaan maken. De geplande BeBo (beneden/bovenwoningen) zijn afgekeurd door de raad.

De laatste 16 woningen zijn inmiddels opgeleverd. De werkzaamheden die nu nog plaatsvinden hebben betrekken op de wegen en de ontsluiting richting de Lage Valkseweg. De Belangenvereniging wil graag dat dit een veilige en goed zichtbare ontsluiting wordt.

Coöperatie

De oude silo van de coöperatie is inmiddels gesloopt. Daar was veel belangstelling voor. Deze werkzaamheden zijn in februari /maart afgerond en inmiddels is gestart met de werkzaamheden voor de parkeergarage/kelder. Daarna kan worden gestart met de bouw van het winkelpand met daarboven 30 appartementen. Hiervan is de helft koop en de helft huur. Een groot deel is inmiddels verkocht. De informatieavond in het Witte Paard werd druk bezocht.

Het is een prachtig project waardoor het aanzien van Wekerom zeker zal veranderen. De projectontwikkelaar houdt u op de hoogte via de diverse media (regionale kranten).